រក្សាសីលដើម្បីអស់កិលេស, ប៊ុត សាវង្ស ២៥៦៦, buth savong 2022, by buth savong

Bạn đang xem video: រក្សាសីលដើម្បីអស់កិលេស, ប៊ុត សាវង្ស ២៥៦៦, buth savong 2022, by buth savong được tổng hơp từ mạng internet នេះគឺជា ប៉ុស្តិ៍ថ្មីមួយទៀត ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាស­នាខ្មែរ។ (កំពង់ស្ពឺ, ប្រទេសកម្ពុជា) For more videos please don’t forget subscribe on my chanel (Buth Savong Online Page). Please subscribe, comment , and share if you like it. Thanks!.. san sochea, san… Continue reading រក្សាសីលដើម្បីអស់កិលេស, ប៊ុត សាវង្ស ២៥៦៦, buth savong 2022, by buth savong