ជោគជ័យមនុស្សឲ្យ តាមមិនទាន់ទេ / San Sochea VJ

Bạn đang xem video: ជោគជ័យមនុស្សឲ្យ តាមមិនទាន់ទេ / San Sochea VJ được tổng hơp từ mạng internetជោគជ័យមនុស្សឲ្យ តាមមិនទាន់ទេ / San Sochea VJ
——————————————
Facebook Page :
Website:

ពាក្យគន្លឹះ (Keyword)
សាន សុជា, ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា, វត្តមណីរតនារាម, មេរៀនព្រះធម៌, ព្រះពុទ្ធសាសនា, មេរៀនព្រះអភិធម្ម, san sochea, ven san sochea, san sochea VJ, san sochea talk, san sochea mp3, san sochea video, san sochea live, san sochea dhamma talk, sansochea.org,

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=q4FZhZEhiRg

Chuyên mục: thuê xe tự lái

Đăng lại bởi: https://chothuexe123.com

Thông tin video:

Tác giả: San Sochea VJ

Thẻ : san sochea vj,san sochea mp3,san sochea talk,ven san sochea,,san sochea live,san sochea online,សាន សុជា,ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា,មេរៀនព្រះធម៌,មេរៀនព្រះអភិធម្ម,Khmer dhamma,Khmer

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

Thời lượng: 01:02:51 có 230 lượt xem

Video image: thuê xe đạp đà lạt

Số lượt like: 20 , Số lượt không thích :

Xem thêm  អភិធម្មត្ថសង្គហៈ បរិច្ឆេទទី ១ ខ្សែទី ៤៤

6 comments

  1. ☺️ សាធុ សាធុ សាធុ✨លោកម្ចាស់គ្រូទានម្ចាស់..🌿🌿🌸🌸✨🙏🙏🙏

  2. 28:00…..nowadays not too many have pure intentions like Buddha. When they speak to you, they think what is in it for me.?!? I am very concerned too….When a person is being too nice…..to me, oh boy….what is up with him or her…..or what do they want from me….?!?! It's very interesting interactions with other…..right?!? Thanks peace!!!

  3. 8:00…..my term of SUCCESS……every times I tame the Ego……That's my big Victory! It's hard to tame the monkey mind….. ! The greatest war is the war within yourself! All is well peace!!!

  4. Everyone has his or her definition of SUCCESS! Define what is SUCCESS means to you???? Thank you for sharing peace!!!

Comments are closed.