ការវវិភាគ t-tests នៅក្នុងកម្មវិធី HAD17 || Calculating t-tests in HAD17

Bạn đang xem video: ការវវិភាគ t-tests នៅក្នុងកម្មវិធី HAD17 || Calculating t-tests in HAD17 được tổng hơp từ Dịch vụ thuê xeវីដេអូនេះបង្ហាញពីវិធីវិភាគទិន្នន័យ t-tests នៅក្នុងកម្មវិធី HAD 17

មាតិកាវីដអូ៖
0:00 ទាញយក HAD17
2:49 Paired-samples t-test
13:15 Independent samples t-test
23:35 One sample t-test

ទាញយកទិន្នន័យសម្រាប់អនុវត្ត៖

ទាញយក HAD 17៖

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=tfNGPt53G7M

Chuyên mục: thuê ô tô

Đăng lại bởi: https://chothuexe123.com

Thông tin video:

Tác giả: Seanghai Nget

Thẻ : [vid_tags]

Chủ đề: thuê đà lạt

Thời lượng: 00:31:03 có 299 lượt xem

Video image: thuê xe đạp đà lạt

Số lượt like: 22 , Số lượt dislike :

Xem thêm  ឆន ម៉ៅមេត្តា - និទានជាតក / Chhan Maotta - Live Part 262

5 comments

Comments are closed.