Chuỗi hoạt động văn hóa hút du khách tại lễ hội Kỳ Hoa 2022

Đặc biệt, trải nghiệm tập trung đông đảo du khách là khu vực trò chơi dân gian với nhiều hoạt động gắn với văn hóa của khu vực Đông Bắc như lày cỏ, tung còn, cà kheo, đánh yến, bắt lươn, ô ăn quan, đập niêu…

Xem thêm  'Mạnh dạn mở cửa du lịch, không sợ số ca nhiễm'