ប្រវត្តិព្រះអជិតៈ – អសីតិមហាសាវ័ក៨០អង្គ ភាគ ទី113

Bạn đang xem video: ប្រវត្តិព្រះអជិតៈ – អសីតិមហាសាវ័ក៨០អង្គ ភាគ ទី113 được tổng hơp từ youtube#ប្រវត្តិសាវ័ក៨០អង្គ #ព្រះ​អ​ញ្ញា​កោ​ណ្ឌ​ញ្ញៈ
សម្ដែងដោយព្រះអង្គគ្រូ មុនីបាលោ ជួន-កក្កដា
——————————
ប្រវត្តិព្រះកុមារកស្សបៈ ភាគ១

—————————-Pixabay License
Free for commercial use
Image by Tien Nguyen from Pixabay
“អសីតិមហាសាវ័ក
ប្រវត្តិព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងមានវស្សាច្រើន (បួសមុនគេបង្អស់) ។
ព្រះសារីបុត្ត (អគ្គសាវ័កស្តាំ) ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងមានបញ្ញាច្រើន ។
ព្រះមហាមោគ្គលាន (អគ្គសាវ័កឆ្វេង) ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងមានឫទ្ធិច្រើន
ប្រវត្តិព្រះកស្សបៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងទ្រទ្រង់ធុតង្គ (សមាទានព្រៃ) ។
ប្រវត្តិព្រះអនុរុទ្ធ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងមានទិព្វចក្ខុ (ភ្នែកទិព្វ) ។
ប្រវត្តិព្រះភទ្ទិយកាឡិគោធាយបុត្រ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ ។
ប្រវត្តិព្រះលកុណ្តកភទ្ទិយៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងមានសំឡេងពិរោះ ។
ប្រវត្តិព្រះបិណ្ឌោលភារទ្វាជៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងបន្លឺសីហនាទ ។
ប្រវត្តិព្រះបុណ្ណមន្តានីបុត្ត ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងធម្មកថិក ។
ប្រវត្តិព្រះមហាកច្ចាយនៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងចែកសេចក្តីក្នុងធម៌របស់ព្រះសាស្តាឲ្យពិស្តារបាន ។
ប្រវត្តិព្រះចូឡបន្ថកៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងនិម្មិតកាយជារូបរៀងដទៃសម្រេចដោយចិត្ត និងឈ្លាសក្នុងការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវចិត្ត ។

ប្រវត្តិព្រះសុភូតិ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងជាអ្នកនៅដោយឥតកិលេស និងជាអ្នកគួរដល់ទក្ខិណាទាន ។
ប្រវត្តិព្រះរេវតខទិរវនិយៈ
ប្រវត្តិព្រះកង្ខារេវតៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងត្រេកអរក្នុងការចូលឈាន គឺស្ទាត់ជំនាញខាងចូលឈានសមាបត្តិ ។
ប្រវត្តិព្រះសោណកោលិវិសៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងជាអ្នកប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាម ។
ប្រវត្តិព្រះសោណកុដិកណ្ណៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងពោលពាក្យពិរោះ ។
ប្រវត្តិព្រះសីវលី ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងជាអ្នកមានលាភ ។
ប្រវត្តិព្រះវក្កលិ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងជាអ្នកមានសទ្ធាស៊ប់ ។
ប្រវត្តិព្រះរាហុល ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងអ្នកស្រឡាញ់ការសិក្សា ។
ប្រវត្តិព្រះរដ្ឋបាល ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងចេញបួសដោយសទ្ធា ។
ប្រវត្តិព្រះកុណ្ឌធាន ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងចាប់ស្លាកជាដំបូង ។
ប្រវត្តិព្រះវង្គីសៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងមានបដិភាណ ។
ប្រវត្តិព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្ត ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកអ្នកនាំមកនូវសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយជុំវិញ ។
ប្រវត្តិព្រះទព្វមល្លបុត្ត ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងចាត់ចែងទីសេនាសនៈ ។
ប្រវត្តិព្រះបិលិន្ទវច្ឆៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងជាទីស្រឡាញ់គាប់ចិត្តនៃទេវតាទាំងឡាយ ។
ប្រវត្តិព្រះពាហិយទារុចីរិយៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងត្រាស់ដឹងឆាប់រហ័ស ។
ប្រវត្តិព្រះកុមារកស្សបៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងសម្តែងធម៌ដ៏វិចិត្រ ។
ប្រវត្តិព្រះមហាកោដ្ឋិតៈ
ប្រវត្តិព្រះអានន្ទ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងពហុសូត មានសតិ មានគតិ មានធិតិ ជាពុទ្ធុប្បដ្ឋាក
ប្រវត្តិព្រះឧរុវេលកស្សបៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងមានបរិវារច្រើន ។
ប្រវត្តិព្រះកាឡុទាយី ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងធ្វើឲ្យត្រកូលជ្រះថ្លា ។
ប្រវត្តិព្រះពាកុលៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងគ្មានអាពាធ (គ្មានជំងឺ) ។
ប្រវត្តិព្រះសោភិតៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងរឭកឃើញនូវបុព្វេនិវាស ។
ប្រវត្តិព្រះឧបាលិ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងទ្រទ្រង់នូព្រះវិន័យ ។
ប្រវត្តិព្រះនន្ទកៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងឲ្យឱវាទដល់ពួកភិក្ខុនី និងសម្តែងធម៌ធ្វើឲ្យបរិស័ទទាំង៤ពួកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសាសនា ។
ប្រវត្តិព្រះនន្ទសក្យៈ
ប្រវត្តិព្រះមហាកបិន ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងឲ្យឱវាទដល់ពួកភិក្ខុ ។
ប្រវត្តិព្រះសាគតៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងឈ្លាសវៃក្នុងតេជោធាតុ ។
ប្រវត្តិព្រះរាធៈ
ប្រវត្តិព្រះមោឃរាជ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងទ្រទ្រង់ចីវរសៅហ្មង ។
ប្រវត្តិព្រះវិមល
ប្រវត្តិព្រះសុពាហុ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងទ្រទ្រង់គុណធម៌ផ្នែកលោកុត្តរៈ ។
ប្រវត្តិព្រះបុណ្ណជិ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងមានចិត្តរឹងមាំ ។
ប្រវត្តិព្រះគវម្បតិ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងសម្តែងឫទ្ធិ ។
ប្រវត្តិព្រះនទីកស្សបៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងទ្រទ្រង់គុណដ៏ប្រសើរ ។
ប្រវត្តិព្រះគយាកស្សបៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងទ្រទ្រង់អរិយធម៌ដ៏វិសេស ។
ប្រវត្តិព្រះភគ្គុ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងទ្រទ្រង់នូវការចេះដឹង ។
ប្រវត្តិព្រះកិម្ពិលៈ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងទ្រទ្រង់នូវអរហត្តធម៌ ។
ប្រវត្តិព្រះមហាចុន្ទ (ប្អូនប្រុសរបស់ព្រះសារីបុត្ត)
ប្រវត្តិព្រះអជិតៈ
ប្រវត្តិព្រះតិស្សមេត្តេយ្យ
ប្រវត្តិព្រះបុណ្ណកៈ
ប្រវត្តិព្រះមេត្តគួ
ប្រវត្តិព្រះធោតកៈ
ប្រវត្តិព្រះឧបសីវៈ
ប្រវត្តិព្រះនន្ទត្ថេរ ជាកំពូលលើភិក្ខុដទៃផ្នែកខាងរក្សាទ្វារក្នុងឥន្ទ្រីយ៍ទាំងឡាយ (សង្រួមក្នុងភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ និងចិត្ត) ។
ប្រវត្តិព្រះហេមកៈ
ប្រវត្តិព្រះតោទេយ្យ
ប្រវត្តិព្រះកប្បៈ
ប្រវត្តិព្រះជតុកណ្ណី
ប្រវត្តិព្រះភទ្រាវុធ
ប្រវត្តិព្រះឧទយត្ថេរ
ប្រវត្តិព្រះបោសាលៈ
ប្រវត្តិព្រះបិង្គិយៈ
ប្រវត្តិព្រះនាគិតៈ
ប្រវត្តិព្រះនាលកៈ
ប្រវត្តិព្រះបុណ្ណៈ
ប្រវត្តិព្រះមេឃិយៈ
ប្រវត្តិព្រះយសោជៈ
ប្រវត្តិព្រះសភិយៈ
ប្រវត្តិព្រះសេលៈ
ប្រវត្តិព្រះឧទាយី
ប្រវត្តិព្រះឧបវាណៈ
ព្រះមហានាម

ព្រះយស
ព្រះចុន្ទត្ថេរ (ចុន្ទកាម្មារបុត្ត បុត្តរបស់ជាងមាស)
ជីវកៈ

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=UEsvFa82x-k

Chuyên mục: thuê ô tô

Đăng lại bởi: https://chothuexe123.com

Thông tin video:

Tác giả: Mol Sarun Official

Thời lượng: 01:17:05

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

Thẻ : Mol Sarun Official,Khmer Dharma Chanting Video,ម៉ោល សារុន,khmer dharma chanting video,នមស្ការបាលី – ប្រែ,ព្រះជាតក៥៥០រឿង,ប្រវត្តិព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈ,ប្រវត្តិព្រះកស្សបៈ,ប្រវត្តិព្រះមហាបន្ថកៈ,ប្រវត្តិព្រះកង្ខារេវតៈ,ប្រវត្តិអសីតិមហាសាវ័ក៨០អង្គ,ប្រវត្តិព្រះនន្ទកៈ,ប្រវត្តិព្រះបិលិន្ទវច្ឆ,ប្រវត្តិព្រះមហាកច្ចាយនៈ,ប្រវត្តិព្រះរដ្ឋបាល,ប្រវត្តិព្រះអានន្,ប្រវត្តិព្រះវក្កលិ,ប្រវត្តិព្រះវង្គីសៈ,ប្រវត្តិព្រះសុភូតិ,ប្រវត្តិព្រះវប្ប,ព្រះអស្សជិ,ប្រវត្តិព្រះយស,ប្រវត្តិព្រះគវម្បតិ

Số lượt like: 35 , Số lượt không thích :

Xem thêm  Mẹ Kế Tốt Bụng Tập 127 - Thử Thách 24H Trong Hồ Bơi Và Ăn Theo Màu Áo ❤TRANG AND VINH TV❤

1 comment

Comments are closed.