(ខួក្បាលគ្រាន់តែជាអាយ៉ងរបស់ចិត្តប៉ុណ្ណោះ!​) //សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា/Buddhism

Bạn đang xem video: (ខួក្បាលគ្រាន់តែជាអាយ៉ងរបស់ចិត្តប៉ុណ្ណោះ!​) //សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា/Buddhism được tổng hơp từ youtubeខួក្បាលគ្រាន់តែជាអាយ៉ងរបស់ចិត្តប៉ុណ្ណោះ!​ //សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
_______________________________________
Videos From Facebook Page
Official Channel: @San Sochea Official
_______________________________________
#buddhism_Cambo#សានសុជា
_______________________________________
ហេតុដែលនាំឲ្យធ្វើការងារួមគ្នាបាន? //សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

សុខ២យ៉ាង តើមានអ្វីខ្លះ? //សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

ធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យចិត្តរវើរវាយ? //សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

ទុក្ខមិនប្រកាន់វណ្ណ: // សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព

មនុស្សខឹង៣ប្រភេទ! // សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព

មនុស្សខឹង៣ប្រភេទ! // សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព

_______________________________________
ការចែករំលែករបស់អ្នកជាការចូលរួមធ្វើល្អក្នុងសង្គម
សូមចុច Subscribe YouTube
សូមចុច Like YouTube
សូមចុច Share YouTube
_______________________________________
🙏 សូមអរព្រះគុណ និង អរគុណ 🙏
🙏​ Thank you and thank you 🙏
_______________________________________

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=cK3colw4VfY

Chuyên mục: Thuê xe máy

Đăng lại bởi: chothuexe123

Thông tin video:

Tác giả:

từ khoá : នេនអនុរុទ្ធ,អនុរុទ្ធ,នេនតូច,,cambo,buddhism cambo,San Sochea,សាន​ សុជា,គតិអប់រំ,គតិអប់រំផ្លូវចិត្ត,ចំណេះដឹងទូទៅ,ចំណេះដឹង,ធម៌អប់រំចិត្ត,ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត,ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត សាន សុជា

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

Thời lượng: 00:20:39 có 34 lượt xem

Video image: thuê xe đạp đà lạt

Số lượt like: 0 , Số lượt không thích :

Xem thêm  Thuê Xe Cào Cào Và Đi Bắn Cung Ở Đà Lạt